سرازیر شدن ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب‌ سطحی به جنوب تهران
سرازیر شدن ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب‌ سطحی به جنوب تهران