صوت / بسته نیوزی ۱۴ فروردین ۹۷


بسته نیوزی ۱۴ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.