صوت / بسته نیوزی ۱۶ اردیبهشت ۹۷


 بسته نیوزی ۱۶ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.