صوت / بسته نیوزی ۱۷ تیر ۹۷


بسته نیوزی ۱۷ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۷ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: معصومه محمدپور